Mikroprojekt MP8 realizowany przez Fundację Bieszczadzką w ramach projektu parasolowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

 

                                                                                 

 

         Mikroprojekt pn. „Transfer idei zielonej turystyki na Ukrainę w oparciu o system certyfikacji GoToCarpathia” jest realizowany w ramach projektu parasolowego pn. „Transgraniczna współpraca na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko-ukraińskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

 

Główny cel mikroprojektu: profesjonalizacja obsługi turystów, pensjonariuszy poprzez transfer idei zielonej turystyki na Ukrainę w oparciu o system certyfikacji GoToCarpathia.

Cele szczegółowe:

1) Zwrócenie uwagi na rolę zielonej turystyki, jako jednego z najskuteczniejszych narzędzi zrównoważonego rozwoju oraz ochrony dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego polsko-ukraińskiej części Karpat Wschodnich
2) Podnoszenie świadomości ekologicznej oraz inspirowanie gestorów przedsięwzięć inwestycyjnych, produktów i usług turystycznych w ukraińskiej części Karpatach Wschodnich do działań:
a) z poszanowaniem środowiska naturalnego,
b) chroniących i wykorzystujących historyczno-kulturowe wzorce wschodniokarpackie,
c) spełniających wysokie standardy jakościowe,
d) wpisujących się w społeczne inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju Karpat Wschodnich, poprzez zebranie   i popularyzację wiedzy, doświadczeń i modelowych przykładów w tym zakresie
3) podnoszenie standardów i jakości usług oraz produktów ekoturystycznych w Karpatach Wschodnich.
4) uruchomienie procesu systematycznych badań i monitoringu stanu zielonej turystyki w Karpatach Wschodnich.

Lider projektu parasolowego:  

Lider Mikroprojektu 

Partner Mikroprojektu: Fundacja Ekologiczno-Geograficzna (Lwów- Ukraina)

 

Rozpoczęcie realizacji mikroprojektu „Transfer idei zielonej turystyki na Ukrainę w oparciu o system certyfikacji GoToCarpathia”

* Spotkanie Lidera i partnera mikroprojektu "Transfer ideii zielonej turystyki na Ukrainę w oparciu o system certyfikacji GoToCarpathia" w Rzeszowie

* Konferencja otwierająca dla projektów parasolowych : Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2007-2013

* Zostali wybrani 4 koordynatorzy regionalni systemu certyfikacji GoToCarpathia

* Relacja ze stażu dla 4 koordynatorów regionalnych systemu certyfikacji GoToCarpathia z Ukrainy

*Wizyta studyjna w Bieszczadach w ramach dla branży turystycznej i okołoturystycznej z Ukrainy

*Relacja z wizyty studyjnej dla reprezentantów branży turystycznej i około turystycznej z ukraińskiej części Karpat Wschodnich.

 

 

   

More about European Union external actions at:

EU Delegation to Ukraine;

EU Delegation to Belarus;

                                                                                                                                                                          

„Niniejszy portal został stworzony przy pomocy Unii Europejskiej. Wyłączną odpowiedzialność za jego zawartość ponosi Fundacja Bieszczdzka oraz w żaden sposób nie może być on postrzegany jako odzwierciedlenie poglądów Unii Europejskiej”.