Mikroprojekt MP9 realizowany przez Fundację Bieszczadzką w ramach projektu parasolowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

                                                                                 

                                                    

Mikroprojekt pn. „Dzikie Karpaty – rozwój turystyki przyrodniczej w polsko-ukraińskich Karpatach Wschodnich” jest realizowany w ramach projektu parasolowego pn. „Transgraniczna współpraca na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko-ukraińskiego” współfinansowanego ze środków Unii EuropejskiejGłówny cel mikroprojektu:
*promocjapotencjału przyrodniczego i kulturowego obszaru objętego projektem poprzez wykreowanie produktu turystyki przyrodniczej pod nazwą Dzikie Karpaty na obszarze polsko-ukraińskiej części Karpat Wschodnich.

Cele szczegółowe:
*zwrócenie uwagi na znaczenie w rozwoju regionu i zwiększenie zainteresowania turystyką przyrodniczą wśród reprezentantów  społeczności regionu związanych z rozwojem turystyki (przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw turystycznych)
*promocja i popularyzacja turystyki przyrodniczej wśród kuracjuszy zakładów uzdrowiskowych, turystów odwiedzających region oraz mieszkańców regionuprofesjonalizacja oferty turystyki przyrodniczej w regionie poprzez stworzenie modelowych programów warsztatów terenowych

 

Lider projektu parasolowego:  

Lider Mikroprojektu         

Partner Mikroprojektu: 

                                                                                    

Rozpoczęcie realizacji mikroprojektu „Dzikie Karpaty – rozwój turystyki przyrodniczej w polsko-ukraińskich Karpatach Wschodnich”.

* Spotkanie lidera i partnera mikroprojektu "Dzikie Karpaty- rozwój turystyki przyrodniczej w polsko ukraińskich Karpatch Wschodnich" w Rzeszowie

* Konferencja otwierająca dla projektów parasolowych : Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2007-2013

Zaproszenie na warsztaty fotografii przyrodniczej (Bieszczady, Polska)

* Relacja z warsztatów fotografii przyrodniczej

*Zapraszamy na cykl terenowych warsztatów przyrodniczych w Polsce i na Ukrainie

* I przyrodnicze warsztaty terenowe

* Zaproszenie na II przyrodnicze warsztaty terenowe (Ukraina)

* Zaproszenie na III przyrodnicze warsztaty terenowe (Ukraina)

* Relacja z I przyrodniczych warsztatów Terenowych 23 - 25 września 2014 roku

* Zaproszenie na IV przyrodnicze warsztaty terenowe (Polska)

* Zaproszenie na V przyrodnicze warsztaty terenowe (Ukraina)

*Zaproszenie na VI przyrodnicze warsztaty terenowe (Ukraina)

* Relacja z II przyrodniczych warsztatów terenowych 09-11 października 2014 roku

* Relacja z III przyrodniczych warsztatów terenowych 11-13 października 2014 roku

*Relacja z IV przyrodniczych warsztatów terenowych 17-19 października 2014 roku

*Relacja z V przyrodniczych warsztatów terenowych 22-24 października 2014 roku

*Relacja z IV przyrodniczych warsztatów terenowych 17-19 października 2014 roku

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                              

More about European Union external actions at:

EU Delegation to Ukraine;

EU Delegation to Belarus;

                                                                                                                                                                          

„Niniejszy portal został stworzony przy pomocy Unii Europejskiej. Wyłączną odpowiedzialność za jego zawartość ponosi Fundacja Bieszczdzka oraz w żaden sposób nie może być on postrzegany jako odzwierciedlenie poglądów Unii Europejskiej”.