Relacja z Seminariów nt. „Ekomuzea, questing – pomysł na eksponowanie i promocję dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Polski Wschodniej”.

 

 

 W dniach 6 i 7 marca w Ośrodku Wypoczynkowym „Wisan” w Bystrem koło Baligrodu odbyły się dwa jednodniowe seminaria
nt. 
„Ekomuzea, questing – pomysł na eksponowanie i promocję dziedzictwa przyrodniczo kulturowego Polski Wschodniej”.

Seminaria stanowią część realizowanego przez Gminę Mielec
w partnerstwie z Gminą Baligród projektu „Inwestycje i turystyka – szansąna dynamiczny rozwój gmin z województw
Polski Wschodniej”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, w ramach
Osi Priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.4.Promocja i Współpraca.

W seminariach, zarówno pierwszego jak i drugiego dnia wzięło udziałokoło 30 osób. Znaleźli się w nich przedstawiciele
władz Gminy Baligród, grupa uczniów II klasy gimnazjum wraz z opiekunem, dyrektor szkoły, właściciele pensjonatów,
domków wypoczynkowych i agroturystyk.

Celem seminariów było zaprezentowanie wszystkim uczestnikom z Gminy Baligród metod tworzenia produktów
ekoturystycznych (Ekomuzea oraz Qesting) oraz pokazanie w jaki sposób podnieść atrakcyjność turystyczną poszczególnych
miejscowości oraz całej gminy.

 

Wśród prelegentów znalazły siętakie osoby jak:

- Bogusław Pyzocha - prezes Fudacji Bieszczdzkiej.

- Jakub Doliwa - opiekun Ekomuzeum „Trzy Kultury” w Lutowiskach, pracownik Centrum Informacji w Lutowiskach

- Jolanta Jarecka – pracownik Fundacji Bieszczdzkiej, właścicielka pracowni artystycznej „Na Dwie Ręce”.

- dr Krzysztof Szpara - pracownik Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

 

Program seminarium obejmował 8 jednogodzinnych prelekcji:

1. Ekomuzea jako narzędzie tworzenia i promocji lokalnych produktów ekoturystycznych.

2. Ekomuzeum „Trzy Kultury” w Lutowiskach – studium przypadku.

3. Questing – metoda eksponowania i poznawania walorów turystycznych miejsca.

4. Wykorzystanie ekomuzeów, questów i innych aktywnych metod tworzenia produktów ekoturystycznych do promocji oferty turystycznej miejscowości i gmin.

5. Ekomuzea jako narzędzie tworzenia i promocji lokalnych produktów ekoturystycznych – przykłady
z Podkarpacia oraz innych regionów Polski.

6. Ekomuzeum „Trzy Kultury” w Lutowiskach, a inne produkty ekoturystyczne Gminy Lutowiska.

7. Questing – metoda eksponowania i poznawania walorów turystycznych miejsca – wybrane przykłady z Podkarpacia oraz innych regionów Polski.

8. Wykorzystanie ekomuzeów, questów i innych aktywnych metod tworzenia produktów ekoturystycznych do promocji oferty turystycznej miejscowości i gmin - wybrane przykłady
z Podkarpacia oraz innych regionów Polski.

Punktem kulminacyjnym seminariów była dyskusja, dzięki której określono 3 miejscowości w Gminie Baligród, w których odbędą się warsztaty praktyczne, dzięki którym zostanie utworzone 3 różne questy.

Całe spotkanie zakończyło się wręczeniem dyplomów, zaświadczeń udziału w seminariach oraz wspólnym obiadem.