ZAPROSZENIE na dwa jednodniowe seminaria nt. „Ekomuzea, questing – pomysł na eksponowanie i promocję dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Polski Wschodniej”oraz na trzy dwudniowe warsztaty praktyczne nt. tworzenia questów

 

 
 
ZAPROSZENIE
 
na dwa jednodniowe seminaria nt.
„Ekomuzea, questing – pomysł na eksponowanie i promocję dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Polski Wschodniej”,
które odbędą się w dniach 6 i 7 marca 2014 roku,
w Ośrodku Wypoczynkowym „Wisan” w Bystrem koło Baligrodu
 
oraz
na trzy dwudniowe warsztaty praktyczne nt. tworzenia questów,
które odbędą się w terminach:
1) 13-14 marca 2014 roku – I warsztaty,
2) 22-23 marca 2014 roku – II warsztaty,
3) 27-28 marca 2014 roku – III warsztaty,
w okolicach 3 wybranych miejscowości na obszarze gminy Baligród
 
 
 
Seminaria oraz warsztaty praktyczne stanowią część realizowanego przez Gminę Mielec w partnerstwie z Gminą Baligród projektu „Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, w ramach Osi Priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.4.Promocja i Współpraca
Seminaria oraz warsztaty praktyczne organizowane są 
przez Fundację Bieszczadzką na zlecenie Gminy Mielec.
 
 
 
Szanowni Państwo
 
Mamy przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy Baligród 
na dwa seminaria oraz 3 warsztaty praktyczne poświecone tematyce ekomuzeów i questingu.
 
Ekomuzeum („muzeum bez murów”) to powiązana wspólną nazwą i obszarem (najczęściej 
od jednej do kilku miejscowości) tematyczna sieć rozproszonych w terenie obiektów przyrodniczych 
i kulturowo-historycznych, które tworzą „żywą” kolekcję obrazującą dorobek mieszkańców 
w przeszłości, teraźniejszości oraz ich dążenia czy aspiracje w przyszłości. Przedsięwzięcia ekomuzealne tworzone są oddolnie, powstają w oparciu o wiedzę i umiejętności ludzi i lokalne tradycje. Służą ochronie i zachowaniu zasobów przyrody oraz śladów przeszłości, 
a jednocześnie edukacji (turystów i mieszkańców), promocji i rozwojowi okolicy. Idea ekomuzeów powstała we Francji.
 
Questing to rodzaj gry terenowej, która powstała Stanach Zjednoczonych Ameryki, a od 10 lat rozwija się również w Europie. Stanowi bardzo nowatorskie podejście do tworzenia ścieżek kulturowo-przyrodniczych bez potrzeby ich znakowania oraz metodę interpretacji dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, która polega na zdobywaniu wiedzy o walorach danego obszaru za pośrednictwem zabawy podobnej do naszych podchodów, z wykorzystaniem poetyckich zagadek i łamigłówek 
oraz odręcznie tworzonych rysunków i map. Nagrodą (skarbem) dla odkrywców każdego z questów jest odnalezienie ukrytej skrzyni z pieczątką wykonaną przez autorów questu.
 
Seminaria i warsztaty będą okazją do zapoznania się z innowacyjnymi, zaprezentowanymi powyżej skrótowo:
1) formami edukacji nieformalnej - co może zainteresować szczególnie nauczycieli i uczniów,
2) metodami tworzenia produktów ekoturystycznych i podnoszenia atrakcyjności turystycznej poszczególnych miejscowości i całej gminy – co będzie z pewnością ważne dla mieszkańców zajmujących się na co dzień bezpośrednio lub pośrednio turystyką, dla leśników poszukujących nowych, ciekawych sposobów udostępniania turystom obszarów administrowanych przez Lasy Państwowe oraz dla samorządowców odpowiedzialnych za promocję i rozwój gminy.
 
Państwa udział w seminariach jest bardzo istotny również dlatego, że po ich zakończeniu spośród uczestników seminariów zostaną wybrane 3 grupy warsztatowe, które wezmą udział w 3 warsztatach praktycznych nt. tworzenia questów. Efektem warsztatów praktycznych będzie utworzenie 3 różnych questów w wybranych miejscowościach gminy Baligród. Wybór miejscowości, w okolicach których powstaną questy zależał będzie od liczby osób zgłoszonych do 3 grup warsztatowych, które reprezentować będą poszczególne miejscowości. Najliczniejsze reprezentacje 3 wybranych miejscowości będą też miały możliwość zaproponowania roboczej tematyki przyszłych questów, np. quest z historią szkoły w Baligrodzie w tle, quest o historii nieistniejącej dziś wsi Choceń, quest 
o atrakcjach geologicznych gminy Baligród, czy quest o najgrubszej jodle w Polsce… 
Po zakończeniu seminariów dla każdej z grup warsztatowych przypisany zostanie jeden
z trzech ustalonych terminów warsztatów praktycznych: 13-14 marca, 22-23 marca lub 27-28 marca 2014 roku.
 
Udział w seminariach i warsztatach jest bezpłatny, a uczestnicy każdego z tych wydarzeń otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie.
 
Osoby zainteresowane udziałem w seminariach i w warsztatach praktycznych proszone są 
o  przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego:
a) e-mailem – na adres: j.jarecka@fundacja.bieszczady.pl
b) faksem – pod nr +48 13 469 62 90,
c) lub doręczyć osobiście do biura Fundacji Bieszczadzkiej – adres: Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 14, 
II piętro,
najpóźniej do dnia 03 marca 2013 roku (wtorek) do godziny 15.00.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu uczestników decydować będzie kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu lub odrzuceniu uczestnictwa każdą zgłoszoną osobę poinformujemy drogą e-mailową lub telefonicznie.
W razie pytań prosimy o kontakt z panią Jolantą Jarecką:
b) lub telefoniczny pod numer +48 13 469 72 97.
 
 
W imieniu organizatorów:
Bogusław Pyzocha