GoToCarpathia – certyfikat jakości usług i produktów ekoturystycznych na pograniczu polsko-słowackim

 

Od  sierpnia 2013 do marca 2014 Fundacja Bieszczadzka realizuje projekt  do GoToCarpathia – certyfikat jakości usług i produktów ekoturystycznych na pograniczu polsko-słowackim.
 Projekt realizowany jest w partnerstwie z Dziecięca Organizacją Fenix – Snina  ze Słowacji (Detská organizácia Fénix Snina)

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013

Głównym celem projektu jest  wzmacnianie i rozwój polsko-słowackiej sieci współpracy podmiotów branży turystycznej powstałej na obszarze polsko-słowackiej części Karpat Wschodniach w oparciu o system certyfikacji GoToCarpathia. Celem pośrednim - wzmacnianie bezpośrednich kontaktów między polskimi i słowackimi reprezentantami branży turystycznej zainteresowanych podnoszeniem standardów i jakości usług oraz produktów w oparciu o idee zielonej turystyki oraz promocja produktów i usług zielonej turystyki (ekoturystyki) z obszaru polsko-słowackiej części Karpat Wschodnich.
Bezpośrednimi odbiorcami projektu są polscy i słowaccy reprezentanci branży turystycznej, a w szczególności  przedsiębiorcy prowadzący działalność turystyczną,  organizacje pozarządowe zajmujące się rozwojem i promocją turystyki, jednostki  samorządowych zajmujące się promocją turystyki i informacją turystyczną. Projekt zakłada udział wolontariuszy którzy zostaną wyłonieni spośród  uczniów szkół ponadgimnazjalnych ,  studentów kierunków związanych z turystyką lub zainteresowanych turystyką , osób bezrobotnych  zainteresowanych zdobyciem nowych kompetencji i umiejętności , osób pracujących związany z turystyką zawodowo lub hobbystycznie, emerytów  związanych  wcześniej zawodowo z branżą turystyczną lub dla których turystyka stanowi hobby oraz specjalistów w dziedzinach związanych z zieloną turystyką: standardy jakości,  technologie proekologiczne, kuchnia
i architektura regionalna, edukacją przyrodniczą i kulturowo-historyczna, społeczna odpowiedzialność biznesu itp.
Odbiorcami pośrednimi są polscy i słowaccy:  turyści odwiedzający województwo podkarpackie i Preszowski kraj, mieszkańcy (społeczności lokalne) województwa podkarpackiego i Preszowskiego kraju , reprezentanci samorządów i innych instytucji publicznych - środowisko decyzyjne a także dziennikarze - środowisko opiniotwórcze

Najważniejszymi działaniami projektu są:
- utworzenie biura projektu – jednocześnie Karpackiego Centrum Zielonej Turystyki
- budowa mobilnej wersji platformy internetowej www.gotocarpathia.pl/sk/eu
- rekrutacja i przeszkolenie wolontariuszy
- nabór zgłoszeń do certyfikacji GoToCarpathia
- spotkania informacyjno – szkoleniowe w Polsce i Słowacji
- seminarium szkoleniowe dla reprezentantów podmiotów zainteresowanych certyfikatem
- audyt usług/produktów zgłoszonych do certyfikacji GoToCarpathia
- ocena usług/produktów zgłoszonych do certyfikacji przez Kapitułę Znaku GoToCarpathia
- opracowanie mini ulotek nt. usług i produktów z certyfikatem GoToCarpathia
- opracowanie e-katalogu usług i produktów posiadających certyfikat GoToCarpathia
- outdoorowa akcja promująca usługi i produkty z certyfikatem GoToCarpathia
- uroczyste wręczenie certyfikatów GoToCarpathia
Wszystkie działania projektowe będą realizowanie po obu stronach granicy na obszarach:
W Polsce –w powiaty:  bieszczadzki, brzozowski, jasielski, krośnieński, leski, przemyski, sanocki, strzyżowski, miasto na prawach powiatu Krosno, miasto na prawach powiatu Przemyśl, rzeszowski z siedzibą w Rzeszowie, miasto na prawach powiatu Rzeszów  
Na Słowacji – okresy: Bardejów, Humenne, Medzilaborce, Preszów, Sabinov, Snina, Strpkov, Svidnik, Vranov na Topľou‎

 

Informacja o spotkaniach informacyjno-szkoleniowych znajduje się pod adresem http://gotocarpathia.pl/node/259